wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Komunikaty

***
21.11.2017 r.

TECHNICZNY PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018

http://nwl.pl/images/O5J9C3c3r0Z0P125u1H1O2t5p2P4H7V7.jpg

Zimowe utrzymanie dróg gminnych obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejazdu dla wszystkich mieszkańców. Prace polegały będą na odśnieżaniu dróg po ustaniu opadów śniegu, a w przypadku konieczności, posypywaniu mieszanką piaskowo – solną lub piaskiem.

Przyjęto następującą rejonizację odśnieżania dróg gminnych:

REJON I
1. Darżewo + droga DK6–Darżewo
2. Laska
3. Pogorzelice
4. Leśnice
5. Piaskowa
6. Dziechlino
7. Małoszyce
8. Rybki
9. Mosty
10. Ługi
11. Jamy
12. Lubowidz (w tym tzw. Rybnik) + droga DK6-Lubowidz

REJON II
1. Chocielewko
2. Żelazkowo
3. Redkowice
4. Niebędzino
5. Janowiczki
6. Janowice
7. Rozgorze

REJON III
1. Tawęcino (w tym tzw. Piotrowo)
2. Bąsewice
3. Karlikowo Lęborskie
4. Rekowo Lęborskie (w tym tzw. Brzezinki)
5. Łebień (w tym tzw. Berholtz)
6. Lędziechowo
7. Obliwice
8. Janisławiec

REJON IV
1. Nowa Wieś Lęborska
2. Krępa Kaszubska
3. Czarnówko
4. Kanin
5. Garczegorze
6. Wilkowo Nowowiejskie
7. Pogorszewo
8. Darżkowo
9. Kębłowo Nowowiejskie
10. Łowcze

http://nwl.pl/images/96h9N9C0Q0j0E185c1o1j3Y4b5B5z952.jpg

Na drogach gminnych znajdujących się w w/w miejscowościach mogą wystąpić utrudnienia i krótkotrwałe przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od wielkości opadów i długości ich trwania. W przypadku skrajnie niekorzystnych, nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych, organizacja odśnieżania będzie planowana indywidualnie i w takim przypadku możliwe będą dłuższe przerwy w ruchu.

Drogi Gminne i miejsca przeznaczone do posypywania piaskiem zostały wytypowane na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych. Gminny Zakład Usług Komunalnych zakupił specjalne zbiorniki na mieszankę piaskowo solną, które będą ustawione dodatkowo w niektórych uciążliwych miejscach.

Wykaz miejsc:

* Miejscowość Nowa Wieś Lęborska: Osiedle Na Stoku, byłe Os. XXX-lecia, ul. Mostowa, ul. Słoneczna, ul. Polna (do szkoły i przy szkole), Urząd Gminy
* Droga DK6–Darżewo: wybrane odcinki na dojeździe do drogi Krajowej oraz przy wiadukcie kolejowym
* Miejscowość Kębłowo: przystanek autobusowy i droga na Łowcze
* Droga DK6–Lubowidz: wybrane odcinki na skrzyżowaniach z innymi drogami i zjazdami publicznymi
* Droga Czarnówko–Kanin–Redkowice
* Darżewo: drogi na wzniesieniach i w kierunku lasu
* Leśnice: w okolicach wiaduktu w kierunku bloków
* Rybki: na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 214
* Mosty: ul. Długa i pętla ZKM
* Kębłowo Nowowiejskie

Zasady odśnieżania na drogach gminnych

Na każdy rejon przeznaczono dwa pojazdy z pługiem - samochód ciężarowy lub ciągnik z pełnymi napędami o dużej mocy oraz ciągnik o napędzie na dwie osie. Odśnieżanie będzie prowadzone interwencyjnie w zależności od potrzeb. Jezdnie będą posypywane w miejscach wytypowanych tylko wtedy kiedy zajdzie potrzeba. Szerokość odśnieżania będzie indywidualnie dobierana w zależności od rodzaju drogi.

Organizacja robót zimowego utrzymania dróg i system informacyjny

W tymczasowej siedzibie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 54 mieści się biuro inspektora koordynującego pracami zimowego utrzymania dróg, czynne w godzinach 7.00 – 15.00 – telefon dyżurny (059) 861 22 95 poza wyznaczonym czasem pod tel. 601 864 994 (przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego dla Sołtysów wszystkich miejscowości oraz pracowników terenowych prowadzących odśnieżanie).

Zimowe utrzymanie pozostałych dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska

Poza drogami gminnymi przez Gminę Nowa Wieś Lęborska przebiegają drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Za zimowe utrzymanie tych dróg odpowiadają odpowiednie zarządy. Wszystkie zgłoszenia dotyczące w/w dróg należy kierować pod numery telefonów:

• Zarząd Dróg Powiatowych: (59) 862 39 87 lub 697 087 103 (dyżur całodobowy)
• Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon Lębork: (59) 863 18 88
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Gdańsku – Obwód Drogowy Lębork: 721 231 587 (dyżur całodobowy)
lub 606 930 816 (dyżur całodobowy)

***
10.11.2017 r.

http://nwl.pl/images/d6A4j6X760A091w5d1T0O340Z4L5X1K7.jpg

***
25.10.2017 r.

http://nwl.pl/images/r1q8T3C6F0Y0A115g0Q8N9G4D5Z0c668.jpg

***
04.10.2017 r.

http://nwl.pl/images/h9L4L77380f091J590l8k195H2o6c1W8.jpg

***
13.09.2017 r.

http://nwl.pl/images/v200D6V1U0U0U115I0g8B1Q5w2v4J6B2.jpg

***
12.09.2017 r.

http://nwl.pl/images/M5F2k9A4R0q0e1V5i0O8O1E5i26122z3.jpg

Warszawa, dnia 04.09. 2017r.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu. Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy;
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
Konto bankowe podstawowe:
27 9324 0008 0002 7209 2000 0010

Konto bankowe depozytowe:
35 9324 0008 0002 7209 2000 0060

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: GBWCPLPP

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
04 9324 0008 0002 7209 2000 0230
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

środa, 22 listopada 2017
godzina 19:35

imieniny:
Cecylii, Jonatana, Marka

zobacz pogodę

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ