transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVII/233/12 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy   Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2013 roku zadań publicznych
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

I.   Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2013 r.

Tytuł zadania publicznego:
a) zadanie 1 – upowszechnianie sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie sportowej –
tenis stołowy – 24 000 zł;
b) zadanie 2 – upowszechnianie sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie sportowej – lekkoatletyka – 25 000 zł;
c) zadanie 3 – upowszechnianie sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie sportowej –
piłka nożna – 95 000zł;
d) zadanie 4 – upowszechnianie sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie sportowej – karate sportowe – 5 000 zł;
e) zadanie 5 – upowszechnianie sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie sportowej –
piłka siatkowa – 7 000 zł;
f) zadanie 6 – upowszechnianie sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie sportowej – strzelectwo sportowe -  4 000 zł.

II.  Wysokość środków publicznych:
Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości łącznej 160 000 zł.

III.  Termin i warunki realizacji zadań:
1.   Realizacja zadań nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2013 r.
2.   Dotacja zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym
       w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów
       wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
3.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie
      umowa.    
4.  Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane do  
     zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania 
     przez Gminę Nowa Wieś Lęborska.

IV.  Zasady przyznania dotacji:
1.   Uczestniczenie w upowszechnianiu sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział
       w rozgrywkach sportowych w  poszczególnych dyscyplinach sportowych powinno
       w szczególności:
a)    odbywać się pod kierunkiem osób posiadających uprawnienia trenerskie,
b)    promować ideę aktywności fizycznej,
c)  umożliwić mieszkańcom Gminy Nowa Wieś Lęborska uprawianie danej
    dyscypliny   sportowej.                      
2.  Uznanie kosztów realizacji zadania za koszty kwalifikowalne (tzn. takie koszty, które mogą być objęte dotacją z budżetu Gminy), musi być powiązane z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków wymienionych w pkt 1, lit. a-c.
3.  Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją danego zadania.
4.  Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.)
5.Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacja pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.  Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
7.  Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 20% kosztu całkowitego zadania.
8.  Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10% kosztu całkowitego zadania. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.
9.  Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10%.  Przy czym wysokość dotacji nie może ulec zwiększeniu.
10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
11. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego/ innej ewidencji. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne.
12.   Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów;
c)  budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
e)  udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym;
f)   działalność polityczną i religijną;
g) pokrycie następujących kosztów bezpośrednio związanych ze współzawodnictwem sportowym: opłaty startowe, licencje klubowe, zapłata kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
h)   obsługę księgową w ramach realizowanego zadania.
13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania przeznaczenia dotacji na
 pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez wnioskodawcę w kosztorysie,
  a  także prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.

V.  Termin i warunki składania ofert:
1.   Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 , poz. 25) w terminie do 28.01.2013 r. w Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ulica Grunwaldzka 24, do godziny 15.30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24 (liczy się data
i godz. wpływu do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej). Oferty powinny być złożone z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert” i z podaniem rodzaju zadania. Oferty złożone po terminie, lub na nieodpowiednim druku nie będą rozpatrywane.
2.  Oferta musi być kompletna, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z tego zadania  (Dz. U. z 2011r., Nr 6 poz. 25). Formularz oferty musi być podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
3.    Do oferty należy dołączyć:
a)   kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
b)   oświadczenie, iż przedstawiony dokument (odpis) jest zgodny ze stanem prawnym i faktycznym w dniu jego złożenia,
c)   obowiązujący statut organizacji.

Pouczenie
     1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
     2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione.
         W pola, które  nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
    3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie
        wskazanymi rubrykami.
    4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego       
        wyboru
    5. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo
        na ostatniej stronie oferty należy umieścić pieczęć podmiotu.
    6. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty
        muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego
        podmiotu i  składania oświadczeń woli w jego imieniu.
      7. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis
         musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem
         pełnionych funkcji.

 4.  W przypadku ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych Komisja
       Konkursowa może wezwać oferenta do dostarczenia brakujących dokumentów
       ub poprawienia błędów w terminie nie dłuższym niż 7 dni.


VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru   ofert:
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 25.02.2013 r. przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
2.  Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
a)  dotychczasowe osiągnięcia podmiotu składającego ofertę w realizacji danego zadania,
b)   zakres finansowania zadania przez podmiot składający ofertę z innych źródeł niż budżet Gminy w stosunku do całkowitego kosztu realizacji zadania,
c)  promocja aktywności fizycznej na arenie odpowiedniego szczebla,
d)  możliwości organizacyjne podmiotu składającego ofertę (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe),
e) możliwości merytoryczne podmiotu składającego ofertę (cykliczność proponowanego projektu, realność zrealizowania przedstawianego projektu).
3.    W pierwszej kolejności sprawdza się oferty pod względem formalnym.
4.    Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e)  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
g) określenie stopnia promocji aktywności fizycznej na arenie odpowiedniego szczebla.
      5. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
b)ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)  uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6.  Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów
 określających doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych odpowiednich do
 zadania będącego przedmiotem oferty.
7.  Każdy podmiot może złożyć ofertę na więcej niż jedno zadanie. Na każde zadanie
należy złożyć odrębną ofertę.
 8. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje poprzez dokonanie oceny merytorycznej
  złożonej oferty przez Komisję Konkursową.
9. Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej ofert poprzez wypełnienie kart
 oceny zawierającej nazwę organizacji zgłaszającej ofertę i wolne pola na wpisanie ocen cząstkowych, oraz na ocenę łączną. Każda karta ocen zostaje podpisana przez osobę
 dokonującą oceny.
10. Ostateczna ocena merytoryczna oferty wynika ze średniej arytmetycznej
 indywidualnych ocen członków Komisji.
 11. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji jednego
 zadania kilku podmiotom po proporcjonalnym podziale środków przeznaczonych na
  realizację tego zadania.

VII. Pozostałe warunki:
1.  Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
2.  Kwota przyznana na dotację może zostać przydzielona na więcej niż jedną ofertę.
3.  W przypadku udzielenia dotacji w innej wysokości niż określona w ogłoszeniu, sporządza się aneks do przedstawionej oferty – korektę kosztorysu realizacji zadania.
4.  Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty.
5.  W sytuacji, gdy do postępowania konkursowego zostanie zgłoszona tylko jedna oferta, ogłaszający konkurs może przyjąć tę ofertę, jeżeli Komisja Konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
6.  O wyborze najkorzystniejszej oferty podmioty ubiegające się o dotację zostaną powiadomione telefonicznie, lub na piśmie w terminie do dnia 25.02.2013 r.
7.  Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
8.   Rozstrzygniecie konkursu ofert nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Od podjętej decyzji wyboru najkorzystniejszej oferty nie służy odwołanie.
9.   W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki, bez odrębnego postępowania Komisji, mogą zostać przekazane podmiotom, które kolejno uzyskały najlepszą ocenę ostateczną.
10.    Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska po zapoznaniu się z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawioną przez Komisję Konkursową.
11.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym oferentem według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z tego zadania  (Dz. U. 2011r., nr 6 poz. 25).
12.  W przypadku zaistnienia okoliczności, które mają wpływ na realizację zadania, wybrany oferent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych faktach Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
13.  Wydatkowanie przyznanych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem może sprawić wstrzymanie dalszego dofinansowania realizacji zadania i zwrot środków wydanych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 


VIII.  Koszty zadań w roku 2011 i 2012:
1. W 2012 roku z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska przekazano dotacje na dofinansowanie zadań z zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w wysokości 161 000 zł.
2. W 2011 roku z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska przekazano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w wysokości 143 000 zł.Do pobrania:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

wtorek, 31 marca 2020
godzina 21:58

imieniny:
Balbiny, Kamila, Kornelii

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ