transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

ARiMR informuje


ARiMR przyjmuje wnioski na sześć działań z PROW 2007-2013 i na czternaście
z nowego programu rybackiego

Beneficjenci z obszarów wiejskich mogą się nadal ubiegać o wsparcie z sześciu działań finansowanych z PROW 2007-2013, wdrażanych przez ARiMR. W całym kraju przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania „Grup producentów rolnych”. Od 17 listopada uruchomiony został uzupełniający nabór wniosków na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. W pierwszej kolejności wnioski są przyjmowane od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grupy, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów utworzonych przez powyższe grupy. Ponadto w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 10 województwach rolnicy i ich domownicy mogą ubiegać się o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. Natomiast rybacy i armatorzy statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy z czternastu działań nowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Wnioski o przyznanie premii ułatwiającej start zawodowy złożyło w tegorocznym naborze 960 młodych rolników, najwięcej w woj. mazowieckim – 179. Ponad 580 młodych rolników z tego naboru otrzymało już decyzje ARiMR o przyznaniu jednorazowej premii w wysokości 50 tys. zł. Agencja może przeznaczyć na to działanie w 2009 r. ponad 291 mln zł. Każdy Oddział Regionalny ARiMR będzie przyjmował wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa, lecz nie później niż do 31 grudnia.

W 10 województwach Oddziały Regionalne ARiMR przyjmują nadal wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. O pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza mogą się ubiegać rolnicy i ich domownicy ubezpieczeni w KRUS.  Dofinansowanie wypłacane po zrealizowaniu przedsięwzięcia może wynieść do 100 tys. zł.  W skali kraju ARiMR może przeznaczyć w tym roku na pomoc rolnikom inwestującym w działalność pozarolniczą ponad 370,8 mln zł. Kwota ta została podzielona na koperty wojewódzkie. Każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa. Sześć Oddziałów Regionalnych zakończyło już przyjmowanie wniosków o pomoc na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, najwcześniej, 19 maja zrobił to Wielkopolski OR, 22 maja – Pomorski OR, 28 maja – Zachodniopomorski OR, 12 czerwca – Warmińsko-mazurski OR, 16 czerwca – Lubuski OR, a 31 sierpnia Kujawsko-pomorski OR ARiMR. Z regionów, w których nadal można składać wnioski, wojewódzkie limity środków przewidzianych na 2009 rok zostały wykorzystane do 17 listopada w największym stopniu w woj. podlaskim – w ponad 115% oraz w woj. opolskim - w przeszło 107%.

Od 15 kwietnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów”, finansowane z PROW 2007-2013. Dotychczas rolnicy i właściciele lasów złożyli w skali kraju 4806 wniosków o wsparcie finansowe z tego działania, najwięcej w woj. zachodniopomorskim - 1275 W złożonych wnioskach rolnicy ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 18 mln zł, które ma im ułatwić dostęp do płatnych usług doradczych. Agencja może przyznać rolnikowi
i właścicielowi lasu pomoc do 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę doradczą. Udzielone wsparcie nie może być jednak wyższe niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. W tegorocznym naborze wniosków przewidziano do wykorzystania około 767 mln zł.

Na działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, rolnicy i producenci rolni złożyli do 6 listopada br. w skali kraju 8213 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie pomocy finansowej w wysokości ponad 43 mln zł. W całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 na dofinansowanie udziału rolników w systemach jakości żywności wynosi 100 mln euro. Termin składania wniosków w ramach tego działania upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 110% dostępnych środków finansowych. Wysokość pomocy przyznawanych przez ARiMR z tego działania rolnikowi lub producentowi rolnemu uzależniona jest od tego, w jakim systemie jakości uczestniczy. Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać wynosi:

3200 zł - w systemach Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych.

996 zł - w systemie Rolnictwa ekologicznego

2750 zł - w systemie Integrowanej Produkcji (w tym do 750 zł koszty składki na rzecz grupy producentów oraz zakup publikacji na temat IP i zakup pułapek feromonowych i lepowych).

Części działań należących do PROW 2007 – 2013, tzw. działania delegowane, są realizowane przez podmioty zewnętrzne – Samorządy województw, Agencję Rynku Rolnego oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Samorządy województw wdrażają, w ramach zadań delegowanych, 6 działań finansowanych z PROW 2007-2013. Jeszcze do 17 grudnia przyjmuje wnioski na „Odnowę i rozwój wsi” samorząd woj. łódzkiego. Natomiast do 30 listopada samorząd woj. lubuskiego będzie przyjmował wnioski na inwestycje poprawiające gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, które finansowane są z działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.  

Od 28 września 2009 r. można w centrali Agencji Rynku Rolnego składać wnioski
o przyznanie pomocy na „Działania promocyjne i informacyjne”. Limit środków przeznaczony na ten cel w PROW 2007-2013 wynosi 30 mln euro. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej ARR, informacji, ze kwota na realizację operacji w ramach działania osiągnęła 110 % dostępnych środków finansowych.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) jest odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków na działanie „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Wszyscy zainteresowani takim wsparciem proszeni są o śledzenie strony internetowej Fundacji - www.fapa.com.pl/, gdyż tam ogłaszane będą terminy składania wniosków na konkursy w ramach tego działania. Pula pieniędzy do wykorzystania w całym okresie programowani na „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” wynosi 40 mln euro.

Realizacja PO RYBY 2007 - 2013

Trzy Oddziały Regionalne ARiMR: Zachodniopomorski, Pomorski i Warmińsko-Mazurski przyjęły do 13 listopada 4276 tys. wniosków o przyznanie pomocy z pierwszej osi priorytetowej - „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, finansowanej z nowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Opiewają one na łączną kwotę ponad 441 mln zł. Wnioski są przyjmowane na cztery działania nazywane w tym programie środkami:

1.    Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej;  

2.    Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej;

3.    Inwestycje na statkach rybackich i selektywność; 

4.    Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej przyjmują:

·         Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Szafera 10

·         Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, ul. Kołatają 1 

·         Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Świętego Wojciecha 2.

Dotychczas ARiMR wypłaciła armatorom statków rybackich ponad 140 mln zł, a na wsparcie w ramach działań 1 osi przewidziano łącznie 225,12 mln euro.

Od 11 września 2009 r. w 16 Oddziałach Regionalnych ARiMR można także składać wnioski o dofinansowanie w ramach 2 Osi Priorytetowej „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” w ramach następujących działań - środków:

·         Inwestycje w chów i hodowle ryb

·         Działania wodno-środowiskowe

·         Rybołówstwo śródlądowe

·         Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

Do 13 listopada br. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 173 wnioski opiewające na łączną kwotę 245 mln zł. Na wsparcie w ramach tej osi przewidziano łącznie 195 mln euro.

Od połowy października w 16 Oddziałach Regionalnych ARiMR można także składać wnioski o dofinansowanie w ramach 3 Osi Priorytetowej „Środki służące wspólnemu interesowi” z następujących działań:

·         Działania wspólne

·         Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

·         Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;

·         Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne;

·         Projekty pilotażowe;

·         Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich.

Dotychczas Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 19 wniosków opiewających na łączną kwotę ponad 64,7 mln zł. Na wsparcie w ramach tej osi przewidziano łącznie 195,75 mln euro.

Departament Komunikacji Społecznej

 

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

piątek, 3 kwietnia 2020
godzina 06:37

imieniny:
Pankracego, Renaty, Ryszarda

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ