transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

Obwieszczenie - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 (sprostowanie - 17.11.09)


OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49 oraz art. 113 § 1 i 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 193 poz.1194 z późniejszymi zmianami):   zawiadamia

o sprostowaniu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, własnego obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z dnia 10 listopada 2009 dotyczącego przedsięwzięcia pn.: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU BIAŁOGARDA-NOWA WIEŚ LĘBORSKA WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ.

W wyżej wymienionym obwieszczeniu na str. 3 w wierszu od 10 do 13 jest:

- „działki w obrębie Krępa Kaszubska: 380/1, 542/2, 416, 417/1 i 417/2 (z podziału dz. 417), 418, 435, 374/2 (z podziału dz.374), 372/11 (z podziału dz. 372/2), 372/13 (z podziału dz. 372/6), 437/5 (z podziału dz. 437/1), 547/5 (z podziału dz. 547/12), 547/4, 547/7, 547/2, 547/3, 555/2, 555/1, 559, 502 (z podziału dz. 500), 600;”

Powinno być:

- „działki w obrębie Krępa Kaszubska: 380/1, 542/2, 416, 417/1 i 417/2 (z podziału dz. 417), 418, 435, 374/2 (z podziału dz.374), 372/11 (z podziału dz. 372/2), 372/13 (z podziału dz. 372/6), 437/5 (z podziału dz. 437/1), 547/12 (z podziału dz. 547/5), 547/4, 547/7, 547/2, 547/3, 555/2, 555/1, 559, 500/2 (z podziału dz. 500), 600;”

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego sprostowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, Delegatura w Słupsku – Wydział Infrastruktury, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk, pok. 346 (tel. 059-8-468-477).

Słupsk 2009-11-17


OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49 oraz 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11a , art. 11c, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 193 poz.1194 z późniejszymi zmianami):

zawiadamia

że w dniu 14 października 2009 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – reprezentowanego przez Pana Włodzimierza Kubiaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU BIAŁOGARDA-NOWA WIEŚ LĘBORSKA WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ.

Inwestycja będzie realizowana na terenie wymienionych niżej działek oraz ich części: - w obrębie geodezyjnym Białogarda, gmina Wicko: 73, 143/4, 143/6;

- w obrębie geodezyjnym Garczegorze, gm.Nowa Wieś Lęborska: 24/3, 121, 122, 124, 125/1, 127/7, 127/8, 127/2,  128/2, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 452;

- w obrębie geodezyjnym Gęś, gm. Wicko: 91, 227, 228, 229, 230, 231, 237, 238, 241/1, 242, 243, 244/1, 245,250, 251, 253, 254, 255, 256/1, 261, 262, 265, 266, 273, 274, 276, 277/1, 278, 279;

- w obrębie geodezyjnym Krępa Kaszubska, gm.Nowa Wieś Lęborska: 90, 271, 372/1, 372/2, 372/6, 373, 374, 377, 380/1, 416, 417, 418, 435, 437/1, 437/2, 500, 502, 524, 541, 542/2, 547/2, 547/3, 547/4, 547/7, 547/5, 555/1, 555/2, 559, 600, 604, 621;

- w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś Lęborska, gm.Nowa Wieś Lęborska: 369/5, 371/5, 371/2, 371/3, 371/4, 372, 404, 405/2, 406, 407, 458, 460/1, 460/2, 462, 463, 472/15, 472/20, 472/22, 473, 517, 518, 519/6, 781, 830, 853/9, 854, 855, 856/5, 857/4, 857/5, 857/7, 858, 859/4, 859/7, 859/8, 859/9, 860/2, 1020, 1191/1, 1192;

- w obrębie geodezyjnym Pogorszewo, gm.Nowa Wieś Lęborska: 3, 6/21.

W ramach ww. postępowania administracyjnego zatwierdzony zostanie ponadto podział geodezyjny działek wyszczególnionych poniżej, celem przejęcia przez Województwo Pomorskie ich części niezbędnych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji drogowej:

w obrębie geodezyjnym Garczegorze:
- dz. 125/1 zostanie podzielona na działki nr 125/3 i 125/4;
- dz. 127/2 zostanie podzielona na działki nr 127/9 i 127/10;

w obrębie geodezyjnym Gęś:
- dz. 273 zostanie podzielona na działki nr 273/1 i 273/2;

w obrębie geodezyjnym Krępa Kaszubska:
- dz. 373 zostanie podzielona na działki nr 373/1 i 373/2;
- dz. 374 zostanie podzielona na działki nr 374/1 i 374/2;
- dz. 417 zostanie podzielona na działki nr 417/1 i 417/2;
- dz. 500 zostanie podzielona na działki nr 500/1 i 500/2;
- dz. 502 zostanie podzielona na działki nr 502/1 i 502/2;
- dz. 524 zostanie podzielona na działki nr 524/1 i 524/2;
- dz. 541 zostanie podzielona na działki nr 541/1 i 541/2;
- dz. 372/1 zostanie podzielona na działki nr 372/8 i 372/9;
- dz. 372/2 zostanie podzielona na działki nr 372/10 i 372/11;
- dz. 372/6 zostanie podzielona na działki nr 372/12 i 373/13;
- dz. 437/1 zostanie podzielona na działki nr 437/4 i 437/5;
- dz. 437/2 zostanie podzielona na działki nr 437/6 i 437/7;
- dz. 547/5 zostanie podzielona na działki nr 547/11 i 547/12;

w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś Lęborska:
- dz. 371/2 zostanie podzielona na działki nr 371/6 i 371/7;
- dz. 371/3 zostanie podzielona na działki nr 371/8 i 371/9;
- dz. 371/4 zostanie podzielona na działki nr 371/10 i 371/11;
- dz. 472/15 zostanie podzielona na działki nr 472/23 i 472/24;
- dz. 472/20 zostanie podzielona na działki nr 472/25 i 472/26;
- dz. 472/22 zostanie podzielona na działki nr 472/27 i 472/28.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga ponadto przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz połączeń z drogami istniejącymi. W związku z obowiązkiem przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz połączeń z drogami istniejącymi wystąpi konieczność ograniczenia w korzystaniu przez właścicieli, zarządców oraz użytkowników wieczystych z niżej wymienionych nieruchomości:

- działki w obrębie Gęś: 91, 227, 228, 253, 254, 278, 279;

- działki w obrębie Krępa Kaszubska: 380/1, 542/2, 416, 417/1 i 417/2 (z podziału dz. 417), 418, 435, 374/2 (z podziału dz.374), 372/11 (z podziału dz. 372/2), 372/13 (z podziału dz. 372/6), 437/5 (z podziału dz. 437/1), 547/5 (z podziału dz. 547/12), 547/4, 547/7, 547/2, 547/3, 555/2, 555/1, 559, 502 (z podziału dz. 500), 600;

- działki w obrębie Pogorszewo: 6/21;

- działki w obrębie Garczegorze: 24/3, 121, 124, 139, 127/10 (z podziału dz. 127/2), 127/8, 127/7, 128/2, 129, 130, 131, 132, 133, 134;

- działki w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś Lęborska: 371/5, 473, 1192, 1191/1, 369/5, 404, 405/2, 406, 407, 462, 463, 460/2, 460/1, 458, 830, 517, 859/9, 859/4, 859/7, 859/8, 858, 857/7, 857/5, 857/4, 856/5, 855, 854, 853/9, 1020.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia właściwe organy administracji rządowej i samorządowej, właściciele, zarządcy i użytkownicy terenów objętych inwestycją oraz terenów przyległych do nich mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy w Delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku – Wydział Infrastruktury, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk, pok. 346 (tel. 059-8-468-554).

Słupsk 2009-11-10

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

wtorek, 31 marca 2020
godzina 22:01

imieniny:
Balbiny, Kamila, Kornelii

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ