transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Aktualności

« powrót

Zawiadomienie o XIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 dla gminy Nowa Wieś Lęborska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Łebień, gmina Nowa Wieś Lęborska (działka nr 3/3 i 9).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat dla nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 490/37 położonej w Nowej Wsi Lęborskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lubowidz w drodze przetargu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę numer 284 położonej w miejscowości Lubowidz, w  obrębie ewidencyjnym Lubowidz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podwyższonej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/187/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 21. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2020.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Nowa Wieś Lęborska.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zakończenie obrad.

                                   

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
   /-/
Katarzyna Frankowska-Kręcisz

Galeria:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

środa, 30 września 2020
godzina 04:32

imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ